Regulamin linii S2

Home / Regulamin linii S2

Regulamin rezerwacji i płatności online

UWAGA: rezerwacje biletów dwustronnych przez internet mogą być dokonywane do momentu rozkładowego odejścia statku.


§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu od 15 maja 2018 r. jest firma:
Tramwaje Wodne Sp. z o.o., 00-682Warszawa,
NIP: 7010809178 tel. 510 96-27-25 adres email: biuro@tramwajwodny.com.pl
2. Tramwaje Wodne Sp. z o.o. (dalej: „Firma”) prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż wycieczek z Fromborka do Krynicy Morskiej (Piasków) i z Krynicy Morskiej (Piasków) do Fromborka obejmujących rejs “tramwajem wodnym” (dalej: “Sklep”), na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
3. Ilość miejsc na danej wycieczce jest ograniczona do 75 osób.
4. Rezerwacjami on-line objęte są wszystkie miejsca na daną wycieczkę, przy czym nie gwarantujemy miejsca siedzącego na statku (statek ma 75 miejsc, z czego 33 siedzące w salonie, 21 miejsc siedzących na pokładzie słonecznym i 21 miejsc stojących.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. W wypadku rezerwacji wieloosobowej, stroną umowy jest osoba dokonująca rezerwacji.

6. Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu przez Klienta.
7. Firma podmiotowo nie jest płatnikiem VAT, więc podane ceny są cenami brutto.
8. Dokonując rezerwacji (dalej: Zamówienia) Klient wpłaca 100% zadatek na bilet na wycieczkę
9. Firma w imieniu i na rzecz Klienta zamawia bilet wraz ze zleceniem wydania Klientowi biletu  na statku, Klienci są zapraszani przez obsługę statku imiennie, w takiej formie w jakiej zostało to podane w trakcie procesu rezerwacji, zaś wydanie biletu przez Doręczyciela następuje w trakcie zaokrętowania lub w trakcie rejsu na podstawie podania danych identyfikacyjnych lub wydruku rezerwacji.
10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą rozpoczęcia wycieczki, tj. odejścia statku od nabrzeża.

 

 


§2 Zamówienia

1. Rezerwacji można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie przez Klienta danych pozwalających na identyfikację Klienta: UWAGA, prosimy KONIECZNIE podawać numer takiego telefonu, który będą Państwo mieli ze sobą i będą Państwo mogli go odbierać, gdyż musimy mieć możliwość kontaktu z Państwem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności – w wypadku podania innego numeru, niepodania w ogóle lub nie odbierania numeru podanego, nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje w razie nieudanych prób kontaktu lub braku kontaktu z Państwem (wszystkie próby są odnotowywane w systemie komputerowym co do czasu, podobnie jak wysyłane SMSy).
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie dokonania rezerwacji, w szczególności: cena, termin i sposób realizacji wycieczki.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując rezerwacji składa ofertę rezerwacji miejsc dla konkretnej liczby osób na konkretną wycieczkę i wnosi zadatek w pełnej wysokości.
5. Miejsca siedzące “tramwaju wodnego” nie są numerowane, ale osoby mające dokonaną on-line rezerwację wycieczki mają pierwszeństwo wejścia.
6. Pomimo dokonania rezerwacji, Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji wycieczki z winy Klienta w następujących lub zbliżonych wypadkach:
a) Klient lub Klienci są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
b) Klient lub Klienci strojem, zachowaniem lub obecnością mogą wzbudzać odrazę wśród innych pasażerów.
c) Klient lub Klienci zachowują się w sposób naruszający dobre standardy kulturalnego zachowania.
7. Ponieważ zgodnie z Kodeksem Morskim kapitan każdego statku ma prawo odmówić przewozu każdego pasażera, w wypadku zaistnienia takiego zdarzenia odpowiedzialność Firmy jest ograniczona do dwukrotności kwoty otrzymanego zadatku, z wyjątkiem wypadków gdy w grę wchodzą przesłanki zawarte w w/w pkt.6 ppkt a-c, gdyż wtedy rezerwacja jest traktowana jak niewykorzystana.
8. Warunkiem skorzystania z rezerwacji jest przybycie na statek co najmniej pięć minut PRZED rozkładowym odejściem statku – prosimy poważnie brać pod uwagę, że obsługa statku dokłada wszelkich starań by rejsy odbywały się punktualnie, dlatego też nie ma praktycznie żadnej możliwości oczekiwania na osoby spóźnione !!!
9. W momencie zapraszania pasażerów na pokład, rowery muszą już być przygotowane do zaokrętowania poprzez zdjęcie sakw i bagaży – rowery muszą być wprowadzane w pierwszej kolejności, statek nie może czekać z przyjmowaniem pasażerów na zdjęcie bagaży i sakw, zaś obładowane rowery nie będą przyjmowane na pokład – brak przygotowania rowerów jest równoznaczny z niewiązaniem się Klienta z Umowy i w takiej sytuacji rezerwacja może ulec przepadkowi z winy Klienta, tak, jakby się nie stawił na rejs.

 


§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
b) ePrzelew – Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
c)
BLIK
Płatności dokonywane kartą płatniczą, ePrzelewem oraz przez BLIK obsługiwane są przez eCard S.A.
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest zapłata zadatku.
3. Firma nie wysyła Klientom żadnego potwierdzenia w celu wydrukowania czy konieczności posiadania go w innej formie – zazwyczaj na urlopie nikt nie ma ze sobą drukarki, zaś naszym zadaniem jest maksymalne ułatwienie Państwu podróży, dlatego też Klienci są zapraszani na pokład imiennie (§1 pkt 8),
4. Zamawiający zamawiając bilety i zlecając przelew zadatku, powinien upewnić się, że wybiera poprawny kierunek, datę, godzinę i ilość osób/rowerów oraz czy płatność obciążyła jego rachunek przed ewentualną próbą złożenia powtórnego zamówienia, gdyż zadatek nie podlega zwrotowi.

 


§4 Reklamacje

1. W wypadku odwołania lub nierozpoczęcia wycieczki z przyczyn zawinionych po stronie Firmy, Klientowi przysługuje reklamacja i zwrot zadatku w podwójnej wysokości (wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy płatność była dokonana kartą, gdyż wtedy zwrot następuje poprzez przelew zwrotny na konto karty, a ten z przyczyn leżących po stronie operatora karty jest ograniczony do wysokości otrzymanej przez Firmę kwoty). W wypadku odwołania lub nie rozpoczęcia wycieczki wskutek wstrzymania żeglugi na skutek złych warunków pogodowych, przyczyn technicznych lub działań administracyjnych, Firmie przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji na inny rejs, zaś Klientowi prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu wpłaty zadatku na daną wycieczkę w postaci kopii wyciągu przelewu z jego banku – ponieważ rozliczenia przychodzą do nas z opóźnieniem i w postaci scalonej, nie jesteśmy w stanie natychmiast zidentyfikować numerów rachunków z których była dokonywana płatność, stąd prośba o przesłanie potwierdzenia.
3. Firma ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji drogą e-mailową na adres: biuro@tramwajwodny.com.pl z opisem niezgodności.
4. W wypadku konieczności wstrzymania rejsów statkiem już po rozpoczęciu wycieczki, szczególnie w sytuacji pogorszenia się warunków pogodowych, wystąpienia przyczyn technicznych lub na skutek działań administracyjnych, wywiązanie się Firmy z umowy wobec Klienta następuje poprzez zapewnienie Klientowi możliwości skorzystania ze zgodnego z obowiązującymi przepisami zastępczego transportu powrotnego.
5. Klientom przysługuje prawo rezygnacji na własną odpowiedzialność ze zorganizowanego przez Firmę transportu zastępczego, w tym transportu rowerów, przy czym w wypadku rezerwacji wieloosobowych, prawo decyzji należy wyłącznie do Klienta dokonującego rezerwacji.

 


§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie do chwili zakończenia wycieczki, w tym poprzez nie przybycie na przystań przed rozpoczęciem składania trapu lub do autobusu przed godziną jego odjazdu. Odstąpienie od umowy skutkuje przepadkiem zadatku, co zamyka kwestię wzajemnych roszczeń.

 


§6 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 


§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 


§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


UWAGA użytkownicy m.in. SANTANDER Bank !!! -od początku czerwca 2021 przy płatnościach BLIK oraz e-przelewem, system m.in. SANTANDERA prawidłowo realizuje transakcję i otrzymujemy o niej automatyczne potwierdzenie od operatora, ale zarazem do Zlecającego wysyłany jest przez jego bank błędny komunikat informacyjny o jej odrzuceniu, zaś właściciel rachunku nie dostaje informacji o jego obciążeniu (informację taką bank potrafi przesłać do właściciela rachunku dopiero następnego dnia).

W efekcie są osoby próbujące płacić dwa razy, lub – co gorsza – rezygnujące i nie przychodzące na statek, choć zamówione przez nich bilety czekają.

Ponieważ rzecz jest całkowicie poza nami, a problem dotyka Państwa i nas, bardzo prosimy Państwa o kontakt telefoniczny (510 96-27-25) po dokonaniu rezerwacji i pojawieniu się komunikatu o jej odrzuceniu – sprawdzimy ręcznie i nie będzie problemów. W innym wypadku nie możemy przyjmować reklamacji z tego tytułu, bo z naszego punktu widzenia transakcja została normalnie wykonana, bilety zamówione itd.

 

 

Rezerwacja on-line